Kinh doanh
0903.762.768

Chăm sóc khách hàng
08.3995.8119

Billboard
LG
Flash (970x250px) - with video 15s Mp4, FLV < 2MB
Maxis
Flash (970x250px) - with video 15s Mp4, FLV < 2MB
Proton
Flash (970x250px) - with video 15s Mp4, FLV < 2MB
Samsung
Flash (970x250px) - with video 15s Mp4, FLV < 2MB
Umobile
Flash (970x250px) - with video 15s Mp4, FLV < 2MB