Kinh doanh
0903.762.768

Chăm sóc khách hàng
08.3995.8119

Engagementbar
Air Asia
(1024 x 24 to 360x320) - with video 15s, Mp4, FLV < 2MB
Indosat
(1024 x 24 to 360x320) - with video 15s, Mp4, FLV < 2MB
KFC
(1024 x 24 to 360x320) - with video 15s, Mp4, FLV < 2MB
Rexona
(1024 x 24 to 360x320) - with video 15s, Mp4, FLV < 2MB
Suzuki
(1024 x 24 to 360x320) - with video 15s, Mp4, FLV < 2MB
TMB
(1024 x 24 to 360x320) - with video 15s, Mp4, FLV < 2MB